Vergoeding algemeen

Omdat de vergoeding per discipline verschilt kunt u specifieke informatie over vergoeding vinden bij iedere zorgverlener. Daar kunt u ook zien of de gemeente waar u woont of uw zorgverzekeraar een contract heeft met Kinderplein.

Verwijsbrief en legitimatie voor vergoeding
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorg willen zowel de gemeenten als de zorgverzekeraars dat u een verwijsbrief van uw huisarts, jeugdarts of specialist aan ons overhandigt. Wij moeten deze opslaan in het patiëntendossier. Wij zijn bij wet ook verplicht om de identiteit te controleren en het burgerservicenummer (BSN) vast te leggen in het patiëntendossier. Wij vragen u ervoor zorg te dragen dat wij deze gegevens vooraf aan het eerste consult van u ontvangen. Het gaat immers om uw vergoeding.

Let op: een niet geldige verwijsbrief kan ertoe leiden dat de gemeente of zorgverzekeraar met terugwerkende kracht de vergoeding kan terugvorderen. U krijgt dan alsnog zelf een factuur. Een geldige verwijzing is dus belangrijk. De volgende gegevens moeten op de verwijsbrief staan:

  • NAW-gegevens van de huisarts, AGB-code van de huisarts
  • Datum (gedateerd vooraf aan uw eerste consult)
  • Naam en adres, geboortedatum en BSN-nummer van de cliënt
  • Zorgverzekeraar en polisnummer
  • Kort beschrijving van de klachten, (vermoeden van) een aandoening (en welke) en eventueel relevante voorgeschiedenis
  • Verwijzing naar Kinderplein
  • Handtekening huisarts (en evt. stempel praktijk)

Als u om enige reden geen verwijsbrief wilt halen bij uw huisarts of geen huisarts hebt, kunt u een verwijsbrief vragen aan een andere erkende specialist, jeugdarts of van het wijkteam. Als u dit niet wilt, kunt u toch zorg bij ons krijgen. In dat geval krijgt u zelf de factuur volgens de passantentarieven.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Kinderplein heeft geen contracten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat volwassenen die bij ons in zorg zijn van ons een factuur krijgen en die zelf moeten declareren bij hun zorgverzekeraar. Kinderplein past de NZa-tarieven voor GZ toe.

De zorgverzekeraar vergoedt hiervan een gedeelte. Bij een restitutiepolis kan dit nagenoeg alles zijn. Houd hiermee rekening als u aan het einde van het jaar uw keuze maakt voor een zorgverzekeraar.

Vergoeding bij afzeggen van een afspraak
Wij proberen patiënten zo snel mogelijk van dienst te zijn en een wachtlijst te voorkomen. We vragen daarom uw medewerking om op tijd een afspraak af te zeggen. We vragen dit zo vroeg mogelijk te doen, maar uiterlijk 24 uur vóór uw afspraak (waarbij zaterdagen en zondagen niet worden meegerekend), zodat we iemand anders kunnen helpen. U kunt een afspraak afzeggen via de website of het secretariaat. Als u op tijd afzegt, zullen onze secretaresses zo snel mogelijk een nieuwe afspraak met u inplannen. Er zijn dan geen kosten aan verbonden. Als u niet op tijd afzegt, zullen we het consult bij u in rekening brengen: een gemist consult kost 75 euro. Uw gemeente of zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet. We laten het in dat geval aan uzelf over om een nieuwe afspraak te maken.

Passantentarieven
Kinderplein verleent desgevraagd ook zorg aan patiënten die niet onder de reguliere contracten c.q. tarieven vallen. Deze kinderen/adolescenten hebben immers ook recht op zorg. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zorg aan vluchtelingen, buitenlanders of andere mensen die niet in Nederland verzekerd zijn of als de zorg om welke reden dan ook niet wordt vergoed door de gemeente of zorgverzekeraar. Voor deze zorg gelden ‘passantentarieven’. Dit zijn tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld en die een zorginstelling zelf rechtstreeks met de patiënten verrekent.

Tarieven particuliere zorg (uurtarief Kinderplein)

ZorgmedewerkerPer 1 januari 2023Per 1 januari 2024
Psychiater€ 225,00€ 225,00
Kinderarts€ 200,00€ 200,00
GZ-psycholoog€ 165,00€ 165,00
Verpleegkundige specialist GGZ€ 165,00€ 165,00
EMDR/Systeemtherapeut€ 150,00€ 150,00
Psycholoog€ 135,00€ 135,00
Orthopedagoog€ 125,00€ 125,00
Overig€ 110,00€ 110,00